Privacyverklaring

Ingangsdatum: 21 december 2019

Bedankt om onze internet website te bezichtigen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. daarom leggen we hier verder uit hoe uw data zijn verzameld en wat wij daarmee doen. U krijgt ook verklaringen over uw rechten en uw keuzen.

De Belgische Rechtsvorm PHARMONY SPRL (hierna, “wij, ons/onze” of “PHARMONY”), met maatschappelijke zetel te Avenue Ecolys, 2 te 5020 Namen, België en geregistreerd in de KBO onder het nummer 0830.310.102, handelend als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van haar klanten of mogelijke klanten en bezoekers van haar website https://pharmony.be (hierna gezamenlijk naar verwezen als “Klanten”), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Deze privacyverklaring legt uit waarom en hoe PHARMONY persoonsgegevens van haar Klanten (hierna “Klantgegevens”) verzamelt, welke Klantgegevens worden verzameld/verwerkt, waar ze vandaan komen, wie er toegang toe heeft, aan wie ze kunnen worden overgedragen, hoe lang ze mogen worden opgeslagen, hoe PHARMONY ze beschermt en wat de rechten van de betrokken Klanten zijn bij de verwerking. Deze privacyverklaring laat eventuele specifieke bepalingen in andere documenten onverlet.

Als u verdere vragen of opmerkingen omtrent ons privacyverklaring of onze algemene handelingsprocedure hebt, neem dan gerust contact met ons op via deel 14 onderaan.

1. Waarom verwerkt Pharmony klantgegevens?

PHARMONY bewaart en verwerkt Klantgegevens, in elektronische of niet-elektronische vorm, voor administratieve, marketing en het beheer van klant gerelateerde doeleinden, waaronder de volgende, niet-exhaustieve activiteiten:

 • beantwoorden van elk bericht, inlichting of verzoek dat een Klant aan PHARMONY richt, of na een eerste contact met PHARMONY (ook via de website: tabbladen “meer weten” of “een afspraak maken”),

 • verwerken van gegevens met betrekking tot de (eigenlijke of potentiële) verkoop van producten en/of diensten van PHARMONY(ook via de website: “contactformulier” in te vullen),

 • sturen van afschriften en facturen naar de Klanten,

 • sturen van informatieve brieven aan Klanten en andere marketing mededelingen van het type nieuwsberichten,

 • uitvoeren van enquêtes en marktonderzoeken,

 • verbeteren van de producten en/of diensten van PHARMONY, met inbegrip van zijn website en,

 • geschillenbeslechting.

2. Wat zijn de juridische grondslagen voor het verwerken van Klantgegevens?

Klantgegevens worden verwerkt op grond van een of meerdere volgende rechtsgronden:

 • voor het aangaan en de uitvoering van een aan een verkoop gerelateerde overeenkomst met een Klant, met inbegrip van de factureringsprocedure,

 • om in overeenstemming te zijn met de wettelijke verplichtingen of vereisten die op PHARMONY rusten (bv. artikel 67, §2, derde lid, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten),

 • de verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van PHARMONY en/of een derde, maar die volgens PHARMONY ook ten goede komen aan Klanten, zoals, maar niet beperkt tot, direct marketing en gegevensanalyse,

 • de toestemming van de betrokken Klant (bv. om een enquête te beantwoorden). De betrokken Klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, met dien verstande dat een dergelijke intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op basis van deze toestemming heeft plaatsgevonden.

3. Welke soorten persoonsgegevens van Klantgegevens worden verwerkt?

Klantgegevens zijn alle persoonsgegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor bovenvermelde doeleinden kan de verwerking van persoonsgegevens de volgende categorieën omvatten:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en adres,

 • Persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum of leeftijd, taal, nationaliteit, geslacht, beroep,

 • Foto’s en audiovisuele opnames,

Voor bovenvermelde doeleinden kan de verwerking van professionele gegevens de volgende categorieën omvatten:

 • Professionele identificatiegegevens zoals naam en adres,

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer,

 • Financiële gegevens, zoals informatie over het soort betaling,

 • Aansluitingsgegevens, zoals het IP-adres,

 • gegevens van enquêtes.

4. Waar komen de Klantgegevens vandaan?

Wanneer een Klant contact opneemt met PHARMONY, komen de oorspronkelijke Klantgegevens meestal van de betrokken persoon. PHARMONY kan ook contact opnemen met een Klant voor prospectiedoeleinden. In het kader van de relatie met de Klant, mag de betrokkene PHARMONY aanvullende gegevens bezorgen (bijv. gegevens voor een bestelbon). Indien de Klant nalaat PHARMONY de wettelijke of contractueel verplichte gegevens mee te delen, kan de Klant voordelen verliezen of kan PHARMONY beslissen om geen overeenkomst aan te gaan of de bestaande verkooprelatie te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer een Klant niet wenst haar e-mailadres te delen met PHARMONY, zal hij/zij geen enkele elektronische nieuwsbrief van PHARMONY ontvangen.

PHARMONY mag ook Klantgegevens ontvangen of opstellen met betrekking tot de Klant van andere klanten, leveranciers of van degenen met wie de Klant communiceert via e-mail of andere kanalen.

5. Wie heeft toegang tot de Klantgegevens?

Voor bovenvermelde doeleinden kunnen Klantgegevens worden meegedeeld aan en mogelijks zelfs worden verwerkt door:

 • de klanten zelf;

 • medewerkers van PHARMONY;

 • individuen en rechtspersonen die rechtstreeks contact hebben met PHARMONY;

 • de overheid overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, zoals de belastingdienst; juridische overheid en politie;

 • IT leveranciers;

 • verstrekkers van online betalingdiensten;

 • banken en verzekeraars;

 • onze professionele adviseurs;

 • onze commerciële partners;

 • onze marketingdienst partners ; en

 • IT en logistieke dienstverleners, met name voor de analyse en optimalisering van de website, zoals Google Analytics.

Informatie kunnen we ook aan derden meedelen:

 • Bij aankoop of verkoop van een onderneming of activa, voorbehouden we ons het recht om uw persoonlijke en professionele gegevens te delen met de aankoper of verkoper van de onderneming of haar activa;

 • Bij zo’n transacties, als PHARMONY of heel haar activa door een derde partij moesten gekocht worden, zal de informatie van onze klanten deel uitmaken van de verwerkte activa:

 • Als we verplicht zijn om uw gegevens mee te delen om wettelijke verplichtingen in acht te nemen, of om de rechten en het eigendom of de beveiliging van Pharmony, van onze klanten of andere partijen te beschermen. Bij cyberaanvallen is de informatieverwerking met de Openbare overheid inbegrepen (juridische overheid en politie).

6. Worden Klantgegevens naar het buitenland overgedragen?

In het algemeen worden deze gegevens in België opgeslagen, maar we kunnen sommige gegevens ook naar het buitenland overbrengen, maar altijd in verband met de activiteiten van PHARMONY. In het geval van een gegevensoverdracht buiten de Europese Unie zal PHARMONY passende waarborgen hebben ingevoerd in overeenstemming met de AVG.

PHARMONY verkoopt nooit Klantgegevens door aan derden.

7. Hoe lang worden de Klantgegevens bewaard?

Klantgegevens zullen niet langer dan nodig worden bewaard voor de bovenvermelde doeleinden. In het algemeen, en onder voorbehoud van wat anders zou zijn voorzien in andere documenten in dit verband met betrekking tot specifieke gegevens, en/of de uitoefening door de Klant van zijn recht om bezwaar te maken of zijn toestemming in te trekken, zullen de Klantgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de verkoop te organiseren, alsmede na het verstrijken of de beëindiging van de verkoop, zolang PHARMONY wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld waarvoor het gebruik van Klantgegevens relevant kan zijn (met inbegrip van de service na verkoop), rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen en de wettelijke bewaarplicht.

De contactgegevens zullen worden gebruikt om de betrokken Klanten op de hoogte te houden van de activiteiten van PHARMONY zolang zij geen bezwaar hebben.

8. Hoe worden Klantgegevens beschermd?

PHARMONY bewaart Klantgegevens zo veilig mogelijk, waarbij ze worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige mededeling of toegang. PHARMONY wijst de Klanten er echter op dat er geen absolute veiligheidsgarantie, met name op het internet, kan worden gegarandeerd.

Mocht u verdere informatie willen krijgen omtrent de informatieverwerking en/of de toegepaste veiligheidsgarantie (en ook de werkwijze om er een afschrift van te verkrijgen), neem dan gerust contact met ons op via de gegevens vermeld onder punt 14 onderaan.

9. Wat zijn de rechten van personen en wie kunnen ze contacteren?

Personen van wie de persoonlijke informatie wordt verzameld en behandeld als Klantgegevens hebben te allen tijde het recht om contact op te nemen met PHARMONY, indien zij dit wensen en mits zij voldoende bewijs van hun identiteit leveren:

 • Voor de toegang, verbetering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens;

 • Om de verwerking van hun gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking (bv. voor direct marketingdoeleinden);

 • De gegevens die zij hebben verstrekt, in een gestructureerd formaat, die gewoonlijk door een machine worden gebruikt en leesbaar zijn, te ontvangen en desgewenst door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming en/of de uitvoering van het contract zijn verwerkt;

 • Om meer informatie te ontvangen over de garanties bij internationale gegevensoverdracht;

 • Om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be) of bij een ander Europees toezichthoudend orgaan wanneer de persoon denkt dat PHARMONY niet heeft gehandeld in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De contactpersoon bij PHARMONY voor meer informatie over deze rechten is:

PRIVACY OFFICER
00 32 78 48 19 18
dataprivacy@pharmony.be

10. Cookies

PHARMONY gebruikt “cookies” om de werking van haar website te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Les cookies ont généralement aussi une date d’expiration.Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).
Cookies die niet nodig zijn om de diensten op onze website beschikbaar te stellen (bv statistische cookies) worden alleen gebruikt als wij uw toestemming ontvangen die u via de waarschuwingsboodschap op onze website uitspreekt.

Hoe cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat het gebruik en de opslag van cookies op uw computer wordt voorkomen en/of dat u bij elk bezoek aan de site wordt gevraagd om cookies in te schakelen. U kunt ook op elk moment cookies verwijderen die opnieuw geactiveerd zijn. Raadpleeg de helpsectie van uw browser om te weten te komen hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat de algemene deactivering van cookies storingen op onze site kan veroorzaken.

Welke cookies gebruiken we?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die op de website van PHARMONY worden gebruikt en de cookies die door derden worden gebruikt en waarvan de website van PHARMONY op de hoogte is.

Houd er rekening mee dat andere derden (bijv. externe dienstverleners, bijv. Facebook of MailChimp) ook gebruik kunnen maken van cookies waarover wij geen controle hebben. Het is zeer waarschijnlijk dat deze cookies analytisch/prestatiegericht of doelgericht zijn.

11. Gegevens over kinderen

De website is bedoeld voor apotheken. PHARMONY verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. 

Als een ouder of voogd weet dat zijn of haar kind PHARMONY persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met de “PRIVACY OFFICER”.

Als PHARMONY vaststelt dat het persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar heeft verzameld zonder de toestemming van de ouders te controleren, zal PHARMONY maatregelen nemen om deze gegevens van haar servers te verwijderen.

12. Wijzigingen

PHARMONY kan deze privacyverklaring op geregelde tijdstippen aanpassen naargelang nodig, in het bijzonder om in overeenstemming te blijven met de toepasselijke regelgeving of vereisten van gegevensbeschermingsautoriteiten.

PHARMONY zal haar Klanten op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe kennisgeving op haar website te plaatsen. Zij raadt haar Klanten ook aan deze kennisgeving regelmatig te raadplegen.

Wijzigingen in de kennisgeving zijn van kracht zodra deze op de website zijn gepubliceerd

13. Hoe contact met ons opnemen?

Mocht u verdere vragen, commentaren of verzoeken hebben omtrent deze privacyverklaring, kunt u hen schriftelijk doorsturen naar het volgende adres: Pharmony SPRL, ter attentie van “PRIVACY OFFICER”, 2, Avenue d’Ecolys, 5020 Namen, België of per email naar dataprivacy@pharmony.be.